Căn cứ Công văn số 2338/BTTTT-CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 12/7/2016 về việc phúc đáp đồng ý cho trường Đại học Vinh được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chứng chỉ kỹ năng Công nghệ thông tin theo Thông tư 03/2014/BTTTT.

        Căn cứ kết luận của Hội đồng liên Sở (Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông) thẩm định các điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ kỹ năng Công nghệ thông tin theo quyết định số 853/QĐ/ĐHV ngày 18/7/2016 xác nhận Trường Đại học Vinh đủ điều kiện để tổ chức thi và cấp chứng Kỹ năng Công nghệ thông tin theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

        Trường Đại học Vinh Thông báo tuyển sinh bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ chuẩn kỹ năng Công nghệ thông tin theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ, học sinh, sinh viên và các đối tượng người học có nhu cầu.

2. Nội dung bồi dưỡng gồm 6 modul:

1

Modul 01: Hiểu biết về CNTT cơ bản

4

Modul 04: Sử dụng bảng tính cơ bản

2

Modul 02: Sử dụng máy tính cơ bản

5

Modul 05: Sử dụng trình chiếu cơ bản

3

Modul 03: Xử lý văn bản cơ bản

6

Modul 06: Sử dụng Internet và Email

3. Thời lượng bồi dưỡng:

Thời gian bồi dưỡng: 60 tiết.

4. Chi tiết: xem tại

http://daotaolientuc.vinhuni.edu.vn/cac-thong-bao/thong-bao-chung/seo/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-thi-va-cap-chung-chi-ky-nang-cong-nghe-thong-tin-thang-82016-67303