Năm 2016, Trường Đại học Vinh tuyển sinh đại học chính quy gồm 5 nhóm (nguyện vọng 1). Ngành kỹ sư CNTT thuộc nhóm ngành 2: Khối ngành kỹ thuật, công nghệ, với điểm chuẩn 15, chỉ tiêu 1400. Ngành kỹ sư CNTT chỉ tiêu 250, mã ngành D480201. Ngành Sư phạm Tin học thuộc nhóm 5, với điểm chuẩn 17, chỉ tiêu 300. Ngành Sư phạm Tin học chỉ tiêu 60, mã ngành D140213.