Thực hiện các quy chế đào tạo hiện hành, nhằm cập nhật các hồ sơ liên quan đến hoạt động đào tạo sau đại học, Nhà trường đề nghị các Trưởng các khoa, Chủ nhiệm các chuyên ngành có đào tạo sau đại học và các đơn vị liên quan triển khai bổ sung lý lịch khoa học của các giảng viên, cán bộ quản lý, các nhà khoa học đang tham gia đào tạo sau đại học của Trường Đại học Vinh.

1. Lý lịch khoa học (có mẫu kèm theo).

2. Đối tượng bổ sung lý lịch khoa học: Cán bộ, giảng viên đang tham gia giảng dạy các học phần, hướng dẫn luận văn, luận án; tham gia Hội đồng chấm luận văn, đánh giá luận án trong năm học 2016 – 2017 ( kể cả cán bộ cơ hữu và cán bộ thỉnh giảng).

Chi tiết xem tại

http://phongdaotaosdh.vinhuni.edu.vn/thong-bao-van-ban/seo/thong-bao-ve-viec-bo-sung-ly-lich-khoa-hoc-cua-can-bo-tham-gia-dao-tao-sau-dai-hoc-72237

mau_ly_lich_khoa_hoc.doc