- Tên seminar: Phân tích từ dựa vào dịch máy thống kê (SMT)

- Thời gian: Từ 07 giờ 30, thứ Năm, ngày 12 tháng 01 năm 2017

- Địa điểm: Phòng A0-401

- Người trình bày: ThS. Nguyễn Thị Uyên

- Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin