- Tên seminar: Xây dựng đề cương học phần “Lập trình Java”

- Thời gian: Từ 07 giờ 30, ngày 04 tháng 01 năm 2017

- Địa điểm: Phòng 401, Nhà A0

- Người trình bày: Trần Xuân Hào

- Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin