- Tên seminar: Xây dựng đề cương học phần: “Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu”

- Thời gian: Từ 07 giờ 30, ngày 06 tháng 01 năm 2017

- Địa điểm: Phòng 401, Nhà A0

- Người trình bày: Hồ Thị Huyền Thương

- Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin