LỊCH COI THI HK 1 NĂM HỌC 2016-2017

(Khoa Công nghệ Thông tin)

STT

Ngày thi

Ca thi

Họ và tên

SĐT

Địa điểm coi thi

1

03/01/2017

1

Phạm Trà My

0946377599

Khoa CNTT

2

03/01/2017

1

Lê Quốc Anh

0975836576

Khoa CNTT

3

03/01/2017

1

Nguyễn Bùi Hậu

0944384861

Khoa Ngoại ngữ

4

03/01/2017

2

Phạm Trà My

0946377599

Khoa Luật

5

03/01/2017

2

Lê Quốc Anh

0975836576

Khoa Luật

6

03/01/2017

2

Nguyễn Bùi Hậu

0944384861

Khoa Luật

7

03/01/2017

3

Phạm Trà My

0946377599

Khoa ĐTVT

8

03/01/2017

3

Nguyễn Thị Uyên

0914777480

Khoa ĐTVT

9

03/01/2017

4

Phạm Trà My

0946377599

Khoa CNTT

10

03/01/2017

4

Nguyễn Thị Uyên

0914777480

Khoa CNTT

11

03/01/2017

4

Phạm Thị Thu Hiền

0913274053

Khoa CNTT

12

03/01/2017

4

Trương Trọng Cần

0984725725

Khoa CNTT

13

04/01/2017

1

Võ Đức Quang

0989891418

Khoa CNTT

14

04/01/2017

1

Trần Xuân Sang

0945233252

Khoa CNTT

15

04/01/2017

1

Hồ Thị Huyền Thương

0946617917

Khoa CNTT

16

04/01/2017

1

Nguyễn Quang Ninh

0946687176

Khoa CNTT

17

04/01/2017

2

Võ Đức Quang

0989891418

Khoa Chính trị

18

04/01/2017

2

Trần Xuân Sang

0945233252

Khoa Chính trị

19

04/01/2017

2

Nguyễn Quang Ninh

0946687176

Khoa Chính trị

20

04/01/2017

3

Phạm Trà My

0946377599

Khoa Chính trị

21

04/01/2017

3

Lê Quốc Anh

0975836576

Khoa Chính trị

22

04/01/2017

3

Nguyễn Bùi Hậu

0944384861

Khoa Chính trị

23

04/01/2017

4

Phạm Trà My

0946377599

Khoa Chính trị

24

04/01/2017

4

Lê Quốc Anh

0975836576

Khoa Chính trị

25

04/01/2017

4

Nguyễn Bùi Hậu

0944384861

Khoa Chính trị

26

05/01/2017

1

Trần Xuân Sang

0945233252

Khoa Ngoại ngữ

27

05/01/2017

1

Nguyễn Bùi Hậu

0944384861

Khoa Ngoại ngữ

28

05/01/2017

1

Võ Đức Quang

0989891418

Khoa Ngoại ngữ

29

05/01/2017

2

Trần Xuân Sang

0945233252

Khoa CNTT

30

05/01/2017

2

Lê Văn Thành

0979889024

Khoa CNTT

31

05/01/2017

2

Võ Đức Quang

0989891418

Khoa Luật

32

05/01/2017

3

Nguyễn Bùi Hậu

0944384861

Khoa CNTT

33

05/01/2017

3

Nguyễn Thị Minh Tâm

0912343460

Khoa CNTT

34

05/01/2017

3

Nguyễn Quang Ninh

0946687176

Khoa CNTT

35

05/01/2017

4

Nguyễn Bùi Hậu

0944384861

Khoa Luật

36

05/01/2017

4

Nguyễn Thị Minh Tâm

0912343460

Khoa Luật

37

05/01/2017

4

Nguyễn Quang Ninh

0946687176

Khoa Luật

38

06/01/2017

1

Đặng Hồng Lĩnh

0913274911

Khoa Ngoại ngữ

39

06/01/2017

1

Nguyễn Quang Ninh

0946687176

Khoa Ngoại ngữ

40

06/01/2017

2

Đặng Hồng Lĩnh

0913274911

Khoa Ngoại ngữ

41

06/01/2017

2

Nguyễn Quang Ninh

0946687176

Khoa Ngoại ngữ

42

06/01/2017

3

Lê Văn Minh

0912077733

Khoa CNTT

43

06/01/2017

3

Trần Xuân Hào

0904926777

Khoa CNTT

44

06/01/2017

3

Phạm Trà My

0946377599

Khoa CNTT

45

06/01/2017

3

Lê Quốc Anh

0975836576

Khoa CNTT

46

06/01/2017

4

Lê Văn Minh

0912077733

Khoa Ngoại ngữ

47

06/01/2017

4

Trần Xuân Hào

0904926777

Khoa Ngoại ngữ

48

06/01/2017

4

Phạm Trà My

0946377599

Khoa Ngoại ngữ

49

06/01/2017

4

Lê Quốc Anh

0975836576

Khoa Ngoại ngữ

50

06/01/2017

4

Nguyễn Bùi Hậu

0944384861

Khoa Ngoại ngữ

51

07/01/2017

1

Đặng Hồng Lĩnh

0913274911

Khoa Lịch sử

52

07/01/2017

1

Nguyễn Quang Ninh

0946687176

Khoa Lịch sử

53

07/01/2017

2

Đặng Hồng Lĩnh

0913274911

Khoa Luật

54

07/01/2017

2

Nguyễn Quang Ninh

0946687176

Khoa Luật

55

07/01/2017

2

Trương Trọng Cần

0984725725

Khoa Luật

56

07/01/2017

3

Lê Quốc Anh

0975836576

Khoa CNTT

57

07/01/2017

3

Võ Đức Quang

0989891418

Khoa CNTT

58

07/01/2017

3

Nguyễn Bùi Hậu

0944384861

Khoa Ngữ Văn

59

07/01/2017

3

Phạm Trà My

0946377599

Khoa Ngữ Văn

60

07/01/2017

4

Lê Quốc Anh

0975836576

Khoa Điện tử

61

07/01/2017

4

Võ Đức Quang

0989891418

Khoa Địa lý

62

07/01/2017

4

Nguyễn Bùi Hậu

0944384861

Khoa Địa lý

63

07/01/2017

4

Phạm Trà My

0946377599

Khoa Địa lý

64

07/01/2017

4

Trương Trọng Cần

0984725725

Khoa Địa lý

65

08/01/2017

1

Phan Anh Phong

0912120062

Khoa CNTT

66

08/01/2017

1

Nguyễn Thị Minh Tâm

0912343460

Khoa CNTT

67

08/01/2017

2

Phan Anh Phong

0912120062

Khoa Lịch sử

68

08/01/2017

2

Nguyễn Thị Minh Tâm

0912343460

Khoa Lịch sử

69

08/01/2017

3

Trần Xuân Sang

0945233252

Khoa Lịch sử

70

08/01/2017

3

Cao Thanh Sơn

0912445955

Khoa Lịch sử

71

08/01/2017

4

Trần Xuân Sang

0945233252

Khoa CNTT

72

08/01/2017

4

Cao Thanh Sơn

0912445955

Khoa CNTT

73

09/01/2017

1

Lê Văn Minh

0912077733

Khoa Luật

74

09/01/2017

1

Lê Quốc Anh

0975836576

Khoa Giáo dục

75

09/01/2017

1

Nguyễn Bùi Hậu

0944384861

Khoa Giáo dục

76

09/01/2017

1

Phạm Thị Thu Hiền

0913274053

Khoa Giáo dục

77

09/01/2017

2

Lê Văn Minh

0912077733

Khoa Luật

78

09/01/2017

2

Lê Quốc Anh

0975836576

Khoa Luật

79

09/01/2017

2

Lê Văn Thành

0979889024

Khoa Luật

80

09/01/2017

2

Phạm Thị Thu Hiền

0913274053

Khoa Luật

81

09/01/2017

3

Phan Anh Phong

0912120062

Khoa Ngoại ngữ

82

09/01/2017

3

Nguyễn Bùi Hậu

0944384861

Khoa Ngoại ngữ

83

09/01/2017

3

Nguyễn Thị Uyên

0914777480

Khoa Ngoại ngữ

84

09/01/2017

3

Hồ Thị Huyền Thương

0946617917

Khoa Ngoại ngữ

85

09/01/2017

4

Phan Anh Phong

0912120062

Khoa Ngoại ngữ

86

09/01/2017

4

Nguyễn Bùi Hậu

0944384861

Khoa Ngữ văn

87

09/01/2017

4

Nguyễn Thị Uyên

0914777480

Khoa Ngữ văn

88

09/01/2017

4

Hồ Thị Huyền Thương

0946617917

Khoa Ngữ văn