LỊCH COI THI HK 1 NĂM HỌC 2016-2017

(Khoa Công nghệ Thông tin)

STT

Ngày thi

Ca thi

Họ và tên

SĐT

Địa điểm coi thi

1

03/01/2017

1

Phạm Trà My

0946377599

Khoa CNTT

2

03/01/2017

1

Lê Quốc Anh

0975836576

Khoa CNTT

3

03/01/2017

1

Nguyễn Bùi Hậu

0944384861

Khoa Ngoại ngữ

4

03/01/2017

2

Phạm Trà My

0946377599

Khoa Luật

5

03/01/2017

2

Lê Quốc Anh

0975836576

Khoa Luật

6

03/01/2017

2

Nguyễn Bùi Hậu

0944384861

Khoa Luật

7

03/01/2017

3

Phạm Trà My

0946377599

Khoa ĐTVT

8

03/01/2017

3

Nguyễn Thị Uyên

0914777480

Khoa ĐTVT

9

03/01/2017

4

Phạm Trà My

0946377599

Khoa CNTT

10

03/01/2017

4

Nguyễn Thị Uyên

0914777480

Khoa CNTT

11

03/01/2017

4

Phạm Thị Thu Hiền

0913274053

Khoa CNTT

12

03/01/2017

4

Trương Trọng Cần

0984725725

Khoa CNTT

13

04/01/2017

1

Võ Đức Quang

0989891418

Khoa CNTT

14

04/01/2017

1

Trần Xuân Sang

0945233252

Khoa CNTT

15

04/01/2017

1

Hồ Thị Huyền Thương

0946617917

Khoa CNTT

16

04/01/2017

1

Nguyễn Quang Ninh

0946687176

Khoa CNTT

17

04/01/2017

2

Võ Đức Quang

0989891418

Khoa Chính trị

18

04/01/2017

2

Trần Xuân Sang

0945233252

Khoa Chính trị

19

04/01/2017

2

Nguyễn Quang Ninh

0946687176

Khoa Chính trị

20

04/01/2017

3

Phạm Trà My

0946377599

Khoa Chính trị

21

04/01/2017

3

Lê Quốc Anh

0975836576

Khoa Chính trị

22

04/01/2017

3

Nguyễn Bùi Hậu

0944384861

Khoa Chính trị

23

04/01/2017

4

Phạm Trà My

0946377599

Khoa Chính trị

24

04/01/2017

4

Lê Quốc Anh

0975836576

Khoa Chính trị

25

04/01/2017

4

Nguyễn Bùi Hậu

0944384861

Khoa Chính trị

26

05/01/2017

1

Trần Xuân Sang

0945233252

Khoa Ngoại ngữ

27

05/01/2017

1

Nguyễn Bùi Hậu

0944384861

Khoa Ngoại ngữ

28

05/01/2017

1

Võ Đức Quang

0989891418

Khoa Ngoại ngữ

29

05/01/2017

2

Trần Xuân Sang

0945233252

Khoa CNTT

30

05/01/2017

2

Lê Văn Thành

0979889024

Khoa CNTT

31

05/01/2017

2

Võ Đức Quang

0989891418

Khoa Luật

32

05/01/2017

3

Nguyễn Bùi Hậu

0944384861

Khoa CNTT

33

05/01/2017

3

Nguyễn Thị Minh Tâm

0912343460

Khoa CNTT

34

05/01/2017

3

Nguyễn Quang Ninh

0946687176

Khoa CNTT

35

05/01/2017

4

Nguyễn Bùi Hậu

0944384861

Khoa Luật

36

05/01/2017

4

Nguyễn Thị Minh Tâm

0912343460

Khoa Luật

37

05/01/2017

4

Nguyễn Quang Ninh

0946687176

Khoa Luật

38

06/01/2017

1

Đặng Hồng Lĩnh

0913274911

Khoa Ngoại ngữ

39

06/01/2017

1

Nguyễn Quang Ninh

0946687176

Khoa Ngoại ngữ

40

06/01/2017

2

Đặng Hồng Lĩnh

0913274911

Khoa Ngoại ngữ

41

06/01/2017

2

Nguyễn Quang Ninh

0946687176

Khoa Ngoại ngữ

42

06/01/2017

3

Lê Văn Minh

0912077733

Khoa CNTT

43

06/01/2017

3

Trần Xuân Hào

0904926777

Khoa CNTT

44

06/01/2017

3

Phạm Trà My

0946377599

Khoa CNTT

45

06/01/2017

3

Lê Quốc Anh

0975836576

Khoa CNTT

46

06/01/2017

4

Lê Văn Minh

0912077733

Khoa Ngoại ngữ

47

06/01/2017

4

Trần Xuân Hào

0904926777

Khoa Ngoại ngữ

48

06/01/2017

4

Phạm Trà My

0946377599

Khoa Ngoại ngữ

49

06/01/2017

4

Lê Quốc Anh

0975836576

Khoa Ngoại ngữ

50

06/01/2017

4

Nguyễn Bùi Hậu

0944384861

Khoa Ngoại ngữ

51

07/01/2017

1

Đặng Hồng Lĩnh

0913274911

Khoa Lịch sử

52

07/01/2017

1

Nguyễn Quang Ninh

0946687176

Khoa Lịch sử

53

07/01/2017

2

Đặng Hồng Lĩnh

0913274911

Khoa Luật

54

07/01/2017

2

Nguyễn Quang Ninh

0946687176

Khoa Luật

55

07/01/2017

2

Trương Trọng Cần

0984725725

Khoa Luật

56

07/01/2017

3

Lê Quốc Anh

0975836576

Khoa CNTT

57

07/01/2017

3

Võ Đức Quang

0989891418

Khoa CNTT

58

07/01/2017

3

Nguyễn Bùi Hậu

0944384861

Khoa Ngữ Văn

59

07/01/2017

3

Phạm Trà My

0946377599

Khoa Ngữ Văn

60

07/01/2017

4

Lê Quốc Anh

0975836576

Khoa Điện tử

61

07/01/2017

4

Võ Đức Quang

0989891418

Khoa Địa lý

62

07/01/2017

4

Nguyễn Bùi Hậu

0944384861

Khoa Địa lý

63

07/01/2017

4

Phạm Trà My

0946377599

Khoa Địa lý

64

07/01/2017

4

Trương Trọng Cần

0984725725

Khoa Địa lý

65

08/01/2017

1

Phan Anh Phong

0912120062

Khoa CNTT

66

08/01/2017

1

Nguyễn Thị Minh Tâm

0912343460

Khoa CNTT

67

08/01/2017

2

Phan Anh Phong

0912120062

Khoa Lịch sử

68

08/01/2017

2

Nguyễn Thị Minh Tâm

0912343460

Khoa Lịch sử

69

08/01/2017

3

Trần Xuân Sang

0945233252

Khoa Lịch sử

70

08/01/2017

3

Cao Thanh Sơn

0912445955

Khoa Lịch sử

71

08/01/2017

4

Trần Xuân Sang

0945233252

Khoa CNTT

72

08/01/2017

4

Cao Thanh Sơn

0912445955

Khoa CNTT

73

09/01/2017

1

Lê Văn Minh

0912077733

Khoa Luật

74

09/01/2017

1

Lê Quốc Anh

0975836576

Khoa Giáo dục

75

09/01/2017

1

Nguyễn Bùi Hậu

0944384861

Khoa Giáo dục

76

09/01/2017

1

Phạm Thị Thu Hiền

0913274053

Khoa Giáo dục

77

09/01/2017

2

Lê Văn Minh

0912077733

Khoa Luật

78

09/01/2017

2

Lê Quốc Anh

0975836576

Khoa Luật

79

09/01/2017

2

Lê Văn Thành

0979889024

Khoa Luật

80

09/01/2017

2

Phạm Thị Thu Hiền

0913274053

Khoa Luật

81

09/01/2017

3

Phan Anh Phong

0912120062

Khoa Ngoại ngữ

82

09/01/2017

3

Nguyễn Bùi Hậu

0944384861

Khoa Ngoại ngữ

83

09/01/2017

3

Nguyễn Thị Uyên

0914777480

Khoa Ngoại ngữ

84

09/01/2017

3

Hồ Thị Huyền Thương

0946617917

Khoa Ngoại ngữ

85

09/01/2017

4

Phan Anh Phong

0912120062

Khoa Ngoại ngữ

86

09/01/2017

4

Nguyễn Bùi Hậu

0944384861

Khoa Ngữ văn

87

09/01/2017

4

Nguyễn Thị Uyên

0914777480

Khoa Ngữ văn

88

09/01/2017

4

Hồ Thị Huyền Thương

0946617917

Khoa Ngữ văn

89

11/01/2017

1

Nguyễn Thị Uyên

0914777480

Khoa Luật

90

11/01/2017

1

Phạm Trà My

0946377599

Khoa Chính trị

91

11/01/2017

1

Võ Đức Quang

0989891418

Khoa Luật

92

11/01/2017

1

Nguyễn Bùi Hậu

0944384861

Khoa Luật

93

11/01/2017

1

Lê Văn Thành

0979889024

Khoa Luật

94

11/01/2017

2

Nguyễn Thị Uyên

0914777480

Khoa CNTT

95

11/01/2017

2

Phạm Trà My

0946377599

Khoa CNTT

96

11/01/2017

2

Võ Đức Quang

0989891418

Khoa CNTT

97

11/01/2017

2

Nguyễn Bùi Hậu

0944384861

Khoa CNTT

98

11/01/2017

2

Lê Văn Thành

0979889024

Khoa CNTT

99

11/01/2017

3

Cao Thanh Sơn

0912445955

Khoa Luật

100

11/01/2017

3

Trần Xuân Sang

0945233252

Khoa Luật

101

11/01/2017

3

Lê Quốc Anh

0975836576

Khoa Luật

102

11/01/2017

4

Cao Thanh Sơn

0912445955

Khoa Xây dựng

103

11/01/2017

4

Trần Xuân Sang

0945233252

Khoa Xây dựng

104

11/01/2017

4

Lê Quốc Anh

0975836576

Khoa Xây dựng

105

11/01/2017

4

Trần Xuân Hào

0904926777

Khoa Xây dựng

106

12/01/2017

1

Võ Đức Quang

0989891418

Khoa Xây dựng

107

12/01/2017

1

Đặng Hồng Lĩnh

0913274911

Khoa Xây dựng

108

12/01/2017

2

Võ Đức Quang

0989891418

Khoa Xây dựng

109

12/01/2017

2

Đặng Hồng Lĩnh

0913274911

Khoa Xây dựng

110

12/01/2017

3

Phạm Trà My

0946377599

Khoa Toán

111

12/01/2017

3

Lê Quốc Anh

0975836576

Khoa Toán

112

12/01/2017

3

Nguyễn Bùi Hậu

0944384861

Khoa Toán

113

12/01/2017

4

Phạm Trà My

0946377599

Khoa Luật

114

12/01/2017

4

Lê Quốc Anh

0975836576

Khoa Luật

115

12/01/2017

4

Nguyễn Bùi Hậu

0944384861

Khoa Luật

116

13/01/2017

1

Lê Văn Minh

0912077733

Khoa Luật

117

13/01/2017

1

Trương Trọng Cần

0984725725

Khoa Luật

118

13/01/2017

2

Lê Văn Minh

0912077733

Khoa Luật

119

13/01/2017

2

Trương Trọng Cần

0984725725

Khoa Luật

120

13/01/2017

3

Trần Xuân Hào

0904926777

Khoa Luật

121

13/01/2017

3

Hồ Thị Huyền Thương

0946617917

Khoa Luật

122

13/01/2017

3

Phạm Thị Thu Hiền

0913274053

Khoa Luật

123

13/01/2017

4

Trần Xuân Hào

0904926777

Khoa CNTT

124

13/01/2017

4

Hồ Thị Huyền Thương

0946617917

Khoa CNTT

125

13/01/2017

4

Phạm Thị Thu Hiền

0913274053

Khoa CNTT

126

14/01/2017

1

Cao Thanh Sơn

0912445955

Khoa Luật

127

14/01/2017

1

Võ Đức Quang

0989891418

Khoa Luật

128

14/01/2017

1

Nguyễn Bùi Hậu

0944384861

Khoa Luật

129

14/01/2017

1

Lê Văn Thành

0979889024

Khoa Luật

130

14/01/2017

2

Cao Thanh Sơn

0912445955

Khoa CNTT

131

14/01/2017

2

Võ Đức Quang

0989891418

Khoa CNTT

132

14/01/2017

2

Nguyễn Bùi Hậu

0944384861

Khoa CNTT

133

14/01/2017

2

Lê Văn Thành

0979889024

Khoa CNTT

134

14/01/2017

2

Trương Trọng Cần

0984725725

Khoa CNTT

135

14/01/2017

3

Phan Anh Phong

0912120062

Khoa CNTT

136

14/01/2017

3

Nguyễn Bùi Hậu

0944384861

Khoa CNTT

137

14/01/2017

3

Nguyễn Thị Uyên

0914777480

Khoa CNTT

138

14/01/2017

3

Hồ Thị Huyền Thương

0946617917

Khoa CNTT

139

14/01/2017

4

Phan Anh Phong

0912120062

Khoa Chính trị

140

14/01/2017

4

Nguyễn Bùi Hậu

0944384861

Khoa Chính trị

141

14/01/2017

4

Nguyễn Thị Uyên

0914777480

Khoa Chính trị

142

14/01/2017

4

Hồ Thị Huyền Thương

0946617917

Khoa Chính trị

143

15/01/2017

1

Lê Quốc Anh

0975836576

Khoa Luật

144

15/01/2017

1

Võ Đức Quang

0989891418

Khoa Luật

145

15/01/2017

1

Nguyễn Bùi Hậu

0944384861

Khoa Luật

146

15/01/2017

1

Phạm Trà My

0946377599

Khoa Luật

147

15/01/2017

2

Lê Quốc Anh

0975836576

Khoa Ngoại ngữ

148

15/01/2017

2

Võ Đức Quang

0989891418

Khoa Ngoại ngữ

149

15/01/2017

2

Nguyễn Bùi Hậu

0944384861

Khoa Hóa

150

15/01/2017

3

Phạm Trà My

0946377599

Khoa CNTT

151

15/01/2017

3

Phạm Thị Thu Hiền

0913274053

Khoa CNTT

152

16/01/2017

1

Lê Quốc Anh

0975836576

Khoa CNTT

153

16/01/2017

1

Võ Đức Quang

0989891418

Khoa CNTT

154

16/01/2017

1

Nguyễn Bùi Hậu

0944384861

Khoa Ngoại ngữ

155

16/01/2017

1

Phạm Trà My

0946377599

Khoa Ngoại ngữ

156

16/01/2017

2

Lê Quốc Anh

0975836576

Khoa Luật

157

16/01/2017

2

Võ Đức Quang

0989891418

Khoa Luật

158

16/01/2017

2

Nguyễn Bùi Hậu

0944384861

Khoa Luật

159

16/01/2017

2

Phạm Trà My

0946377599

Khoa Luật

160

16/01/2017

3

Phan Anh Phong

0912120062

Khoa Ngữ văn

161

16/01/2017

3

Phạm Trà My

0946377599

Khoa Ngữ văn

162

16/01/2017

4

Phan Anh Phong

0912120062

Khoa CNTT

163

16/01/2017

4

Phạm Trà My

0946377599

Khoa CNTT

164

16/01/2017

4

Nguyễn Bùi Hậu

0944384861

Khoa CNTT

165

16/01/2017

4

Trần Xuân Hào

0904926777

Khoa CNTT

166

17/01/2017

1

Võ Đức Quang

0989891418

Khoa CNTT

167

17/01/2017

1

Nguyễn Bùi Hậu

0944384861

Khoa CNTT

168

17/01/2017

1

Lê Văn Thành

0979889024

Khoa CNTT

169

17/01/2017

1

Lê Quốc Anh

0975836576

Khoa CNTT

170

17/01/2017

2

Võ Đức Quang

0989891418

Khoa Chính trị

171

17/01/2017

2

Nguyễn Bùi Hậu

0944384861

Khoa Chính trị

172

17/01/2017

3

Trần Xuân Hào

0904926777

Khoa Chính trị

173

17/01/2017

4

Trương Trọng Cần

0984725725

Khoa CNTT

174

17/01/2017

4

Trần Xuân Hào

0904926777

Khoa CNTT

175

18/01/2017

1

Phạm Trà My

0946377599

Khoa Luật

176

18/01/2017

1

Lê Quốc Anh

0975836576

Khoa CNTT

177

18/01/2017

1

Lê Văn Thành

0979889024

Khoa CNTT

178

18/01/2017

1

Hồ Thị Huyền Thương

0946617917

Khoa CNTT

179

18/01/2017

2

Phạm Trà My

0946377599

Khoa CNTT

180

18/01/2017

3

Phạm Trà My

0946377599

Khoa Ngữ văn

181

18/01/2017

3

Lê Quốc Anh

0975836576

Khoa Ngữ văn

182

18/01/2017

3

Võ Đức Quang

0989891418

Khoa Ngữ văn

183

19/01/2017

1

Lê Quốc Anh

0975836576

Khoa CNTT

184

19/01/2017

1

Võ Đức Quang

0989891418

Khoa CNTT

185

19/01/2017

1

Nguyễn Bùi Hậu

0944384861

Khoa CNTT

186

19/01/2017

1

Phạm Trà My

0946377599

Khoa CNTT

187

19/01/2017

2

Lê Quốc Anh

0975836576

Khoa Ngoại ngữ

188

19/01/2017

2

Võ Đức Quang

0989891418

Khoa Ngoại ngữ

189

19/01/2017

2

Nguyễn Bùi Hậu

0944384861

Khoa Ngoại ngữ

190

19/01/2017

2

Phạm Trà My

0946377599

Khoa Ngoại ngữ

191

19/01/2017

3

Cao Thanh Sơn

0912445955

Khoa CNTT

192

19/01/2017

3

Phạm Trà My

0946377599

Khoa CNTT

193

19/01/2017

3

Trương Trọng Cần

0984725725

Khoa CNTT

194

19/01/2017

3

Trần Xuân Hào

0904926777

Khoa CNTT

195

19/01/2017

4

Cao Thanh Sơn

0912445955

Khoa Ngoại ngữ

196

20/01/2017

1

Đặng Hồng Lĩnh

0913274911

Khoa Luật

197

20/01/2017

1

Phạm Trà My

0946377599

Khoa Luật

198

20/01/2017

1

Nguyễn Bùi Hậu

0944384861

Khoa Luật

199

20/01/2017

2

Đặng Hồng Lĩnh

0913274911

Khoa CNTT

200

20/01/2017

2

Phạm Trà My

0946377599

Khoa CNTT

201

20/01/2017

2

Nguyễn Bùi Hậu

0944384861

Khoa Ngữ văn

202

20/01/2017

3

Lê Văn Minh

0912077733

Khoa Luật

203

20/01/2017

3

Nguyễn Thị Minh Tâm

0912343460

Khoa Luật

204

20/01/2017

3

Trần Xuân Hào

0904926777

Khoa Luật

205

20/01/2017

4

Lê Văn Minh

0912077733

Khoa CNTT

206

20/01/2017

4

Nguyễn Thị Minh Tâm

0912343460

Khoa CNTT