STT

Thời gian

Phòng học

Tiết

Môn học

Giáo viên

Ghi chú

 • 1

Thứ 4,ngày 15/2/2017

A3-401

3

Đánh giá độ phức tạp thuật toán

TS. Phan Lê Na

Cấp khoa

 • 2

Thứ 5, ngày 16/2/2017

B3-405

5

Xử lý ảnh

ThS. Nguyễn Thị Minh Tâm

Cấp khoa

 • 3

Thứ 5, ngày 16/2/2017

A2-103

7

Tin học nhóm ngành Sư phạm Xã hội

ThS. Phạm Thị Thu Hiền

Cấp khoa

 • 4

Thứ 5, ngày 16/2/2017

A2-101

9

Hệ quản trị CSDL

ThS. Hồ Thị Huyền Thương

Cấp khoa

 • 5

Thứ 6, ngày 17/2/2017

A2-406

2

Chương trình dịch

ThS. Nguyễn Thị Minh Tâm

Cấp khoa

 • 6

Thứ 3, ngày 21/2/2017

A2-201

9

Lập trình hướng đối tượng

ThS. Trần Thị Kim Oanh

Cấp khoa

 • 7

Thứ 4, ngày 22/2/2017

B3-104

2

Toán rời rạc

TS. Trần Xuân Sang

Cấp khoa

 • 8

Thứ 4, ngày 22/2/2017

A2-201

4

Phương pháp dạy học Tin 10

ThS. Trương Trọng Cần

Cấp khoa

 • 9

Thứ 4, ngày 22/3/2017

D3-502

9

Java nâng cao

ThS. Trần Xuân Hào

Cấp khoa

 • 10

Thứ 5,ngày 23/2/2017

A3-303

7

Mạng máy tính

TS. Lê Văn Minh

Cấp khoa

 • 11

Thứ 6, ngày 24/2/2017

B3-301

7

Kiến trúc máy tính

ThS. Nguyễn Quang Ninh

Cấp khoa

 • 12

Thứ 6, ngày 24/2/2017

B3-303

2

Lập trình mạng

ThS. Lê Quốc Anh

Cấp khoa

 • 13

Thứ 6, ngày 24/2/2017

B3-501

9

Trí tuệ nhân tạo

TS. Hoàng Hữu Việt

Cấp khoa

 • 14

Thứ 7, ngày 25/02/2017

A2-104

5

Tin học (Nhóm ngành KHXH&NV)

ThS. Nguyễn Bùi Hậu

Cấp khoa

 • 15

Thứ 2, ngày 27/2/2017

B3-201

3

Cơ sở dữ liệu

TS. Phan Anh Phong

Cấp khoa

 • 16

Thứ 2, ngày 27/2/2017

B3-401

9

Lý thuyết ngôn ngữ

ThS. Nguyễn Thị Uyên

Cấp khoa

 • 17

Thứ 3, ngày 28/2/2017

B3-401

9

Kiến trúc máy tính

ThS. Nguyễn Quang Ninh

Cấp khoa

 • 18

Thứ 4,ngày 1/3/2017

B3-501

6

Hệ điều hành

ThS. Lê Văn Thành

Cấp khoa

 • 19

Thứ 6, ngày 03/03/2017

A3-401

3

Phần mềm mã nguồn mở

ThS. Võ Đức Quang

Cấp khoa

 • 20

Thứ 6, ngày 03/03/2017

A3-301

6

Tin nhóm ngành KHXH NV

TS. Đặng Hồng Lĩnh

Cấp khoa

 • 21

Thứ 2, ngày 6/3/2017

A2-103

4

Cơ sở truyền tin

ThS. Phạm Trà My

Cấp khoa

 • 22

Thứ 3, ngày 7/3/2017

A0-404

1

Kỹ thuật vi xử lý(216)_01_TH2

TS. Đặng Hồng Lĩnh

Cấp khoa

 • 23

Thứ 3, ngày 7/3/3017

A2-101

9

Lập trình trực quan

TS. Hoàng Hữu Việt

Cấp khoa

 • 24

Thứ 4,ngày 15/3/2017

B3-501

6

Hệ điều hành

ThS. Lê Văn Thành

Cấp khoa

 • 25

Thứ 5, ngày 16/3/2017

B3-401

7

Lý thuyết ngôn ngữ

ThS. Nguyễn Thị Uyên

Cấp khoa

 • 26

Thứ 6, ngày 17/03/2017

A3-401

3

Phần mềm mã nguồn mở

ThS. Võ Đức Quang

Cấp khoa

 • 27

Thứ 2, ngày 20/03/2017

A0-502

7

Thực hành Cơ sở dữ liệu

TS. Cao Thanh Sơn

Cấp khoa

 • 28

Thứ 2, ngày 27/3/2017

B3-201

3

Cơ sở dữ liệu

TS. Phan Anh Phong

Cấp khoa

 • 29

Thứ 6, ngày 31/03/2017

A3-401

3

Phần mềm mã nguồn mở

ThS. Võ Đức Quang

Cấp trường

 • 30

Thứ 3, ngày 04/04/2017

A2-102

9

Cơ sở ngôn ngữ lập trình C

TS. Cao Thanh Sơn

Cấp khoa