Để thực hiện công tác dạy học học kỳ hè năm học 2016-2017 theo đúng kế hoạch, Nhà trường  đã có công văn số 215/ ĐHV-ĐT về việc triển khai đăng ký học, xử lý học vụ và thu học phí học kỳ hè năm học 2016 – 2017.

Khoa công nghệ thông tin thông báo tới sinh viên trong khoa “Kế hoạch đăng ký học, xử lý học vụ và thu học phí học kỳ hè năm học 2016-2017” như sau:

I. ĐĂNG KÝ MỞ LỚP HỌC PHẦN

Sinh viên có nhu cầu học tập trong học kỳ hè 2016 - 2017 viết đơn xin mở lớp theo mẫu XLHVH-01: ĐƠN XIN MỞ LỚP HỌC PHẦN (mẫu ở phía dưới) nạp trực tiếp tại Bộ phận Xử lý học vụ Phòng Đào tạo (tầng 1, Nhà Điều hành).

Thời gian: từ ngày 9/3/2017 đến ngày 24/3/2017.

Danh sách các lớp học phần tổ chức dạy học trong học kỳ hè được Nhà trường công bố trên Trang đăng ký học.

II. ĐĂNG KÝ HỌC VÀ XỬ LÝ HỌC VỤ

1. Sinh viên đăng ký học:

a) Sinh viên đăng ký học trực tuyến:

+ Khóa 56: từ ngày 05/5 đến ngày 07/5/2017

+ Khóa 55: từ ngày 08/5 đến ngày 10/5/2017

+ Khóa 53, 54: từ ngày 11/5 đến ngày 13/5/2017

+ Đăng ký chéo tất cả các khóa: từ ngày 15/5 đến ngày 21/5/2017

b) Sinh viên đăng ký học tại khoa:

+ Khóa 56: từ ngày 08/5 đến ngày 10/5/2017

+ Khóa 55: từ ngày 11/5 đến ngày 13/5/2017

+ Khóa 53, 54: từ ngày 14/5 đến ngày 16/5/2017

c) Sinh viên nạp đơn hủy đăng ký, đăng ký chéo tại Bộ phận Xử lý học vụ từ ngày 22/5 đến ngày 30/5/2017

Thời gian đăng ký học bắt đầu từ 10h00' của ngày đăng ký đầu tiên và tạm dừng từ 22h00' đến 6h00' ngày hôm sau.

- Sinh viên đăng ký muộn hoặc hủy lịch học trong thời gian xử lý học vụ phải làm đơn nộp cho CVHT theo đúng quy trình xử lý học vụ Nhà trường đã quy định.

2. Xử lý học vụ

Thời gian xử lý học vụ dành cho tất cả các khóa: từ ngày 22/5 đến ngày 4/6/2017.

Sau thời gian quy định về xử lý học vụ, Nhà trường đóng phần mềm đăng ký học để chốt dữ liệu và học phí.

III. THU HỌC PHÍ

- Khóa 57: từ ngày 04/4 đến ngày 07/4/2017

- Khóa 56: từ ngày 10/4 đến ngày 13/4/2017

- Khóa 55: từ ngày 14/4 đến ngày 19/4/2017

- Khóa 54: từ ngày 20/4 đến ngày 26/4/2017

- Khóa 53 trở về trước (gồm cả sinh viên hệ liên thông): từ ngày 27/4 đến ngày 03/5/2017.

Lưu ý: Thu học phí vào giờ làm việc hành chính các ngày trong tuần (buổi chiều kết thúc thu vào 16h30’).

Khoa Công nghệ thông tin yêu cầu lớp trưởng các lớp sinh viên thông báo cho tất cả sinh viên hệ chính quy biết và thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

  ke_hoach_dang_ky_hoc_he_2016_2017.docx