+ Hai lớp 54A SPTH và 54B KHMT có 51 sinh viên đạt kết quả thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh B1 trên tổng số 72 sinh viên, chiếm 70,8%. Trong đó, lớp 54A có 33 trên tổng số 35 sinh viên chiếm 94,3%; lớp 54B có 18 trên tổng số 37 sinh viên, chiếm 48,6%;

+ Các lớp 54K Kỹ sư và 55A SPTH bắt đầu thực hiện kế hoạch ôn thi và đạt chứng chỉ tiếng Anh B1 theo Công văn 166/ĐHV-GDTX, ngày 20 tháng 2 năm 2017 (đã đăng trên Subsite của Khoa). Đến nay, các lớp 54K đã có 4 sinh viên đạt kết quả thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh B1 trên tổng số 200 sinh viên, chiếm 2,0%.

Danh sách cụ thể như sau:

 

54A + 54B:

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Lớp

Ngành

1

Bùi Đăng

Anh

 


K54B - KHMT

Khoa học máy tính

2

Nguyễn Hoàng

20.06.1995

Hà Tĩnh

K54D480101B

Khoa học máy tính

3

Nguyễn Trọng

Cường

25.02.1995

Nghệ An

K54D480101B

Khoa học máy tính

4

Đặng Văn

Duy

21.08.1995

Thanh Hóa

K54D480101B

Khoa học máy tính

5

Trịnh Anh

Hùng

27.12.1994

Nghệ An

K54D480101B

Khoa học máy tính

6

Đậu Khắc

Lợi

01.06.1995

Nghệ An

K54D480101B

Khoa học máy tính

7

Nguyễn Mạnh

Thảo

28.12.1995

Nghệ An

K54D480101B

Khoa học máy tính

8

Nguyễn Trọng

Trình

 


K54D480101B

Khoa học máy tính

9

Nguyễn Tuấn

Anh

05.10.1995

Nghệ An

K54D480101B

Khoa học máy tính

10

Nguyễn Thị

Lan

08.10.1994

Nghệ An

K54D480101B

Khoa học máy tính

11

Huỳnh Thị Cẩm

Nhung

 


K54D140210A

Sư phạm Tin học

12

Nguyễn Thị Thùy

Linh

 


K54D140210A

Sư phạm Tin học

13

Nguyễn Thị

17.09.1995

Nghệ An

K54D140210A

Sư phạm Tin học

14

Đặng Thị

Ngân

09.06.1995

Nghệ An

K54D140210A

Sư phạm Tin học

15

Lê Thị

Phương

01.06.1995

Nghệ An

K54D140210A

Sư phạm Tin học

16

Phạm Thị

Phương

14.06.1995

Thanh Hoá

K54D140210A

Sư phạm Tin học

17

Nguyễn Thị

Thu

09.10.1994

Nghệ An

K54D140210A

Sư phạm Tin học

18

Phạm Thị

Thủy

31.12.1995

Nghệ An

K54D140210A

Sư phạm Tin học

19

Nguyễn Thị Huyền

Trang

21.07.1994

Nghệ An

K54D140210A

Sư phạm Tin học

20

Tô Thị Thu

Hoài

29.10.1995

Nghệ An

K54D140210A

Sư phạm Tin học

21

Phạm Thị Vũ

Anh

20.10.1995

Hà Tĩnh

K54D140210A

Sư phạm Tin học

22

Hồ Ngọc

Đại

10.09.1995

Nghệ An

K54D140210A

Sư phạm Tin học

23

Hồ Thị Thu

Hương

15.02.1995

Nghệ An

K54D140210A

Sư phạm Tin học

24

Nguyễn Văn

Thắng

06.09.1995

Nghệ An

K54D140210A

Sư phạm Tin học

25

Trần Thị

Dung

08.04.1995

Nghệ An

K54D140210A

Sư phạm Tin học

26

Nguyễn Thị Hà

17.11.1995

Nghệ An

K54D140210A

Sư phạm Tin học

27

Lý Thùy

Linh

10.07.1995

Nghệ An

K54D140210A

Sư phạm Tin học

28

Nguyễn Thị

Loan

04.01.1994

Nghệ An

K54D140210A

Sư phạm Tin học

29

Lương Thị

Ly

11.12.1995

Nghệ An

K54D140210A

Sư phạm Tin học

30

Phan Hương

Ly

20.10.1995

Nghệ An

K54D140210A

Sư phạm Tin học

31

Nguyễn Thị

Nga

27.10.1994

Nghệ An

K54D140210A

Sư phạm Tin học

32

Trần Thị Thanh

Thảo

02.09.1995

Hà Tĩnh

K54D140210A

Sư phạm Tin học

33

Trương Thị

Tuyết

28.03.1995

Nghệ An

K54D140210A

Sư phạm Tin học

34

Nguyễn Thị

Huyền

01.01.1995

Nghệ An

K54D140210A

Sư phạm Tin học

35

Lã Thị

Oanh

20.02.1994

Thanh Hóa

K54D140210A

Sư phạm Tin học

36

Văn Thị

Tuyết

15.06.1994

Nghệ An

K54D140210A

Sư phạm Tin học

37

Trần Thị Lan

Anh

12.05.1995

Nghệ An

K54D140210A

Sư phạm Tin học

38

Võ Thị

Giang

21.02.1995

Nghệ An

K54D140210A

Sư phạm Tin học

39

Nguyễn Thị

Huyền

10.10.1995


K54D140210A

Sư phạm Tin học

40

Trần Thị

Phương

03.11.1995

Nghệ An

K54D140210A

Sư phạm Tin học

41

Nguyễn Thị

Thảo

11.04.1995

Nghệ An

K54D140210A

Sư phạm Tin học

42

Võ Văn

Kiệt

01.08.1995

Nghệ An

K55AD140210

Sư phạm Tin học

43

Nguyễn Văn

Đạt

20.10.1995

Nghệ An

K54B

Khoa học máy tính

44

Hoàng Thị Mỹ

Hạnh

30.01.1994

Nghệ An

K54B

Khoa học máy tính

45

Trần Trung

Kiên

06.03.1994

Nghệ An

K54B

Khoa học máy tính

46

Trương Quang

Luật

23.08.1995

Nghệ An

K54B

Khoa học máy tính

47

Trần Thị Phương

Thảo

02.07.1995

Nghệ An

K54B

Khoa học máy tính

48

Lê Đức

Tiến

02.03.1994

Nghệ An

K54B

Khoa học máy tính

49

Bùi Thanh

Vân

23.10.1993

Nghệ An

K54B

Khoa học máy tính

50

Nguyễn Xuân

Phúc

03.10.1994

Nghệ An

K54B

Khoa học máy tính

51

Lê Thị

Loan

10.09.1994

Nghệ An

K54D140210A

Sư phạm Tin học

 

54K

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Lớp

Ngành

1

Đoàn Tử

Tài

05.05.1995

Hà Tĩnh

K54D480201K1

Công nghệ thông tin

2

Phan Đăng

Kiệt

08.08.1995

Nghệ An

K54D480201K2

Công nghệ thông tin

3

Phan Thị

Sen

05.11.1995

Nghệ An

K54D480201K4

Công nghệ thông tin

4

Lê Văn

Hưng

10.06.1995

Nghệ An

K54K1

Công nghệ thông tin