STT

Họ và tên

 

Ngày sinh

Nơi sinh

Lớp

Ngành

1

Nguyễn Hoàng

20.06.1995

Hà Tĩnh

K54D480101B

Khoa học máy tính

2

Nguyễn Trọng

Cường

25.02.1995

Nghệ An

K54D480101B

Khoa học máy tính

3

Đặng Văn

Duy

21.08.1995

Thanh Hóa

K54D480101B

Khoa học máy tính

4

Trịnh Anh

Hùng

27.12.1994

Nghệ An

K54D480101B

Khoa học máy tính

5

Đậu Khắc

Lợi

01.06.1995

Nghệ An

K54D480101B

Khoa học máy tính

6

Nguyễn Mạnh

Thảo

28.12.1995

Nghệ An

K54D480101B

Khoa học máy tính

7

Nguyễn Trọng

Trình

 


K54D480101BN

Khoa học máy tính

8

Nguyễn Tuấn

Anh

05.10.1995

Nghệ An

K54D480101BN

Khoa học máy tính

9

Nguyễn Thị

Lan

08.10.1994

Nghệ An

K54D480101BN

Khoa học máy tính

10

Nguyễn Thị

17.09.1995

Nghệ An

K54D140210A

Sư phạm Tin học

11

Đặng Thị

Ngân

09.06.1995

Nghệ An

K54D140210A

Sư phạm Tin học

12

Lê Thị

Phương

01.06.1995

Nghệ An

K54D140210A

Sư phạm Tin học

13

Phạm Thị

Phương

14.06.1995

Thanh Hoá

K54D140210A

Sư phạm Tin học

14

Nguyễn Thị

Thu

09.10.1994

Nghệ An

K54D140210A

Sư phạm Tin học

15

Phạm Thị

Thủy

31.12.1995

Nghệ An

K54D140210A

Sư phạm Tin học

16

Nguyễn Thị Huyền

Trang

21.07.1994

Nghệ An

K54D140210A

Sư phạm Tin học

17

Tô Thị Thu

Hoài

29.10.1995

Nghệ An

K54D140210A

Sư phạm Tin học

18

Phạm Thị Vũ

Anh

20.10.1995

Hà Tĩnh

K54D140210A

Sư phạm Tin học

19

Hồ Ngọc

Đại

10.09.1995

Nghệ An

K54D140210A

Sư phạm Tin học

20

Hồ Thị Thu

Hương

15.02.1995

Nghệ An

K54D140210A

Sư phạm Tin học

21

Nguyễn Văn

Thắng

06.09.1995

Nghệ An

K54D140210A

Sư phạm Tin học

22

Trần Thị

Dung

08.04.1995

Nghệ An

K54D140210AN

Sư phạm Tin học

23

Nguyễn Thị Hà

17.11.1995

Nghệ An

K54D140210AN

Sư phạm Tin học

24

Lý Thùy

Linh

10.07.1995

Nghệ An

K54D140210AN

Sư phạm Tin học

25

Nguyễn Thị

Loan

04.01.1994

Nghệ An

K54D140210AN

Sư phạm Tin học

26

Lương Thị

Ly

11.12.1995

Nghệ An

K54D140210AN

Sư phạm Tin học

27

Phan Hương

Ly

20.10.1995

Nghệ An

K54D140210AN

Sư phạm Tin học

28

Nguyễn Thị

Nga

27.10.1994

Nghệ An

K54D140210AN

Sư phạm Tin học

29

Trần Thị Thanh

Thảo

02.09.1995

Hà Tĩnh

K54D140210AN

Sư phạm Tin học

30

Trương Thị

Tuyết

28.03.1995

Nghệ An

K54D140210AN

Sư phạm Tin học

31

Nguyễn Thị

Huyền

01.01.1995

Nghệ An

K54D140210AN

Sư phạm Tin học

32

Lã Thị

Oanh

20.02.1994

Thanh Hóa

K54D140210AN

Sư phạm Tin học

33

Văn Thị

Tuyết

15.06.1994

Nghệ An

K54D140210AN

Sư phạm Tin học

34

Trần Thị Lan

Anh

12.05.1995

Nghệ An

K54D140210AN

Sư phạm Tin học

35

Võ Thị

Giang

21.02.1995

Nghệ An

K54D140210AN

Sư phạm Tin học

36

Nguyễn Thị

Huyền

10.10.1995


K54D140210AN

Sư phạm Tin học

37

Trần Thị

Phương

03.11.1995

Nghệ An

K54D140210AN

Sư phạm Tin học

38

Nguyễn Thị

Thảo

11.04.1995

Nghệ An

K54D140210AN

Sư phạm Tin học

39

Võ Văn

Kiệt

01.08.1995

Nghệ An

K55AD140210

Sư phạm Tin học