ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                

                              *                                    TP. Vinh, ngày 11 tháng 05 năm 2015

                  Số 315-TTr/ĐU

 

THÔNG TRI

Triệu tập hội nghị lấy thư giới thiệu nhân sự

tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII

 

Thực hiện Công văn số 4200-CV/TU ngày 27/04/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc chuẩn bị hồ sơ nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Công văn số 2181-CV/BTCTU ngày 05/05/2015 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc thành lập Tổ giám sát lấy phiếu giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường quyết định triệu tập các hội nghị để thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

1. Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn Trường

- Thời gian: Từ 14 giờ thứ Hai ngày 18/05/2015

- Địa điểm: Phòng họp A, tầng 4, nhà A1.

- Thành phần: Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; Ban Giám hiệu; Bí thư các đảng bộ bộ phận; Trưởng các đơn vị; Bí thư các chi bộ; Trưởng các đoàn thể cấp Trường.

2. Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

- Thời gian: Từ 15 giờ 30' thứ Hai ngày 18/05/2015

- Địa điểm: Phòng họp A, tầng 4, nhà A1.

- Thành phần: Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.

Nhận được Thông tri này, Ban Thường vụ Đảng uỷ yêu cầu Văn phòng Đảng uỷ thông báo cho các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban Giám hiệu; Bí thư cấp ủy, Trưởng các đơn vị, Trưởng các đoàn thể thông báo cho đại biểu của đơn vị mình sắp xếp công việc tham dự hội nghị đầy đủ, đúng thời gian quy định.

Ban Tổ chức Đảng uỷ chủ trì phối hợp với Văn phòng Đảng uỷ, Phòng Hành chính Tổng hợp phục vụ tốt hội nghị.

 

Nơi nhận:                                                                   T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Như mục 1, 2.                                                                        BÍ THƯ

- Lưu: Văn phòng Đảng uỷ.

 

 

                                                                                         Đinh Xuân Khoa