BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    /TB-ĐHV                                                            Nghệ An, ngày 2 tháng 02 năm 2012 

 

 THÔNG BÁO SỐ 1

HỘI THẢO PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Cơ quan tổ chức: Trường Đại học Vinh.

2. Thời gian: Dự kiến tổ chức vào ngày 22 tháng 3 năm 2012.

3. Địa điểm: Trường Đại học Vinh – 182, Lê Duẩn, Thành phố Vinh, Nghệ An

4. Thành phần:

- Khách mời: Trường Đại học Bang Arizona -  Hoa Kỳ, Các trường Đại học ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan hoạt động trong lĩnh vực CNTT trên địa bàn các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

- Đại biểu trong trường: Theo giấy mời.

5. Nội dung: Hội thảo bàn về các nội dung sau:

- Kinh nghiệm triển khai các mô hình đào tạo chương trình tiên tiến và mô hình đào tạo chất lượng cao ngành kỹ sư CNTT.

- Nhu cầu nguồn nhân lực xã hội về CNTT, gắn kết việc đào tạo với thế giới việc làm.

- Nâng cao năng lực giảng dạy chương trình tiên tiến ngành CNTT với nhu cầu hội nhập Quốc tế của nền giáo dục Đại học Việt Nam.

- Yêu cầu kỹ năng nghề nghiệp đối với sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ sư CNTT.

6. Thể lệ viết báo cáo:

Bài viết trên khổ giấy A4, sử dụng font Times New Roman cỡ chữ 13; lề trên 2,5cm, lề dưới 3,5cm, lề trái 3cm, lề phải 2cm; dài 2 đến 5 trang. Báo cáo xin gửi trước ngày 10/03/2012 và gửi quafit@vinhuni.edu.vn.

7. Địa chỉ liên hệ:

- Khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Vinh, điện thoại: 0383. 855413

- Email: fit@vinhuni.edu.vn

 

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

PGS.TS. Thái Văn Thành