ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                      

                             *                                            TP. Vinh, ngày 11 tháng 06 năm 2015

                  Số 06-TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

Nội dung hội nghị lần thứ hai

 Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXXI

 

Ngày 11 tháng 06 năm 2015, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khoá XXXI đã tổ chức hội nghị để tổng kết hoạt động công tác quý II năm 2015 và triển khai chương trình công tác quý III năm 2015. Hội nghị đã thảo luận và quyết nghị những nội dung chính sau đây:

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2015

            Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường báo cáo kết quả công tác quý II năm 2015. Ban Chấp hành Đảng bộ đã tổ chức thảo luận và rút kinh nghiệm.

II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ

            1. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã nghe Ban Thường vụ Đảng ủy thông báo danh sách nhân sự các ban của Đảng ủy; báo cáo kết quả phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy phụ trách các lĩnh vực công tác; thống nhất kết quả phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phụ trách các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc Trường và quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy trong chỉ đạo các đảng bộ bộ phận, các chi bộ trực thuộc được phân công phụ trách.

            2. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và nhất trí đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình tách bộ phận thiết bị khỏi Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế; đổi tên Phòng Quản trị thành Phòng Quản trị và Thiết bị; đổi tên Ban Quản lý các dự án xây dựng thành Ban Quản lý các dự án xây dựng và đầu tư. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường giao Ban Tổ chức Đảng ủy và Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu cho Hiệu trưởng Nhà trường sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị này.

            3. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và nhất trí đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình giải thể Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành nuôi trồng thủy sản; đồng thời chấm dứt các hợp đồng lao động của Trung tâm này.

            4. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và nhất trí đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình thành lập Trường Thực hành Sư phạm trên cơ sở Trường Mầm non Thực hành và Trường Tiểu học Thực hành; đồng thời điều động và bổ nhiệm TS. Phan Xuân Phồn, giảng viên khoa Giáo dục, giữ chức Hiệu trưởng Trường Thực hành Sư phạm.

            5. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và thống nhất đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình thành lập Trung tâm Đào tạo liên tục và Hợp tác chuyển giao công nghệ, dịch vụ giáo dục, đào tạo trên cơ sở sáp nhập một số trung tâm trực thuộc Trường và bổ nhiệm TS. Trần Tú Khánh, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, kiêm giữ chức Giám đốc Trung tâm Đào tạo liên tục và Hợp tác chuyển giao công nghệ, dịch vụ giáo dục, đào tạo.

            6. Thực hiện Hướng dẫn số 139-HD/BCSĐ ngày 19/09/2014 và Công văn số 74-CV/BCSĐ ngày 02/06/2015 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và bỏ phiếu rà soát, bổ sung quy hoạch Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhiệm kỳ 2015 - 2020. Kết quả có 2 đồng chí được giới thiệu quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, 8 đồng chí được giới thiệu quy hoạch chức danh Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

III. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, HỢP TÁC QUỐC TẾ

            Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã nghe và thảo luận về việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, kiểm định chất lượng, thanh tra giáo dục với các nội dung cụ thể như: đánh giá kết quả xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy; tình hình sinh viên thôi học; công tác chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia; công tác rà soát, bổ sung chương trình, ngân hàng đề thi, biên soạn và xuất bản giáo trình; công tác quảng bá tuyển sinh hệ đào tạo Sau đại học... Ban Chấp hành Đảng bộ cũng đã cho ý kiến về một số chủ trương: đổi mới việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường cho giảng viên, chuyển đổi các học phần thay thế phù hợp cho sinh viên năm cuối; thay đổi thời gian thi tuyển vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông Chuyên.

IV. CÔNG TÁC KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH, CƠ SỞ VẬT CHẤT, ĐỜI SỐNG

            Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã nghe và thảo luận về việc triển khai thực hiện công tác kế hoạch, tài chính và xây dựng cơ bản với các nội dung cụ thể như: kết quả kiểm tra nội bộ, kiểm toán độc lập và quyết toán tài chính của Nhà trường năm 2014; chủ trương tăng cường đầu tư trang thiết bị thực hành, thí nghiệm, tăng kinh phí để đảm bảo chất lượng đào tạo; đánh giá tiến độ thực hiện dự án mở rộng cơ sở 1 và các công trình xây dựng cơ bản của Trường...

V. CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH MỘT SỐ VĂN BẢN CỦA ĐẢNG ỦY

              Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và cho ý kiến về việc xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường khóa XXXI; Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXXI; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

VI. SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nghe các Ban của Đảng uỷ báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2015, định hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2015 và thông qua Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

VII. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG QUÝ III NĂM 2015

            1. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ mười một Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI).

            2. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/07/1947-27/07/2015); 86 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/07/1929-28/07/2015); 85 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/08/1930-01/08/2015); 70 năm ngày Cách mạng Tháng Tám (19/08/1945-19/08/2015) và Quốc khánh 02/09; 85 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/09/1930-12/09/2015).

3. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

4. Tiếp tục thực hiện các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015.

            5. Tiếp tục thảo luận, góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII và Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

            6. Chỉ đạo tổng kết nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2010-2015 và giới thiệu nhân sự Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015-2020.

            7. Chỉ đạo tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Đoàn Trường (nhiệm kỳ 2012 - 2017) và Ban Chấp hành Công đoàn Trường (nhiệm kỳ 2013 - 2018).

            8. Chỉ đạo tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015 và công tác tuyển sinh các cấp, các hệ đào tạo của Trường đảm bảo nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.

            9. Chỉ đạo triển khai kế hoạch đào tạo hè; xây dựng kế hoạch năm học 2015-2016; chỉ đạo tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức các cấp năm học 2015-2016.

            10. Tổ chức chuyển sinh hoạt Đảng về cơ sở mới cho sinh viên tốt nghiệp ra Trường; xét, đề nghị trao tặng huy hiệu Đảng và phát thẻ đảng viên đợt 02/09/2015.

            11. Chỉ đạo hoạt động sinh viên tình nguyện hè năm 2015; chỉ đạo tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên năm học 2015-2016.

            12. Chỉ đạo thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2015.

 

 

Nơi nhận:

- Tỉnh uỷ Nghệ An,

- Bộ Giáo dục và Đào tạo,

- Đảng ủy, Ban giám hiệu,

- Các ban của Đảng uỷ,

- Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ,

- Các đơn vị, các đoàn thể,

- Lưu Văn phòng Đảng uỷ.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

 

 

 

Đinh Xuân Khoa