ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                                                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                            *                                                         TP. Vinh, ngày 02 tháng 02 năm 2015

               Số 50-HD/ĐU

 

HƯỚNG DẪN

Việc học tập chuyên đề năm 2015 "Học tập và làm theo tấm gương

đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh"

--------------

 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 137-HD/BTGTW ngày 03/12/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Hướng dẫn số 61-HD/BTGTU ngày 22/12/2014 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về việc học tập chuyên đề năm 2015, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường hướng dẫn việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2015: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh" trong sinh hoạt của chi bộ, đơn vị, đoàn thể và tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ và người học như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp nối những chuyên đề đã thực hiện trong thời gian qua; cụ thể hóa các nội dung phù hợp với tình hình và nhiệm vụ của năm 2015; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

2. Tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh "giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân"; đẩy mạnh tuyên truyền, gắn với kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 2015.

II. TỔ CHỨC HỌC TẬP VÀ LIÊN HỆ

1. Cấp ủy các cấp quán triệt các nội dung học tập và làm theo tấm gương của Bác, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện trong cán bộ, đảng viên và quần chúng về các nội dung của chuyên đề: phẩm chất "trung thực", "trách nhiệm"; "gắn bó với nhân dân"; "đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh" chú trọng vào cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp.

2. Ban Thường vụ Đảng ủy triển khai học tập chuyên đề cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

3. Các đảng bộ bộ phận, chi bộ chỉ đạo việc học tập chuyên đề ở chi bộ trong sinh hoạt thường kỳ. Việc học tập, liên hệ theo chuyên đề thực hiện đảng bộ bộ phận, chi bộ, do Đảng ủy bộ phận và chi ủy chi bộ chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện. Từng chi bộ, định kỳ hằng tháng, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, thảo luận phương hướng phấn đấu, định kỳ đánh giá kết quả làm theo: 6 tháng và hằng năm; có sơ kết, tổng kết việc thực hiện, báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên. Từng đảng viên xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

4. Đối với các đơn vị triển khai những nội dung nêu trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ của đơn vị, chú ý yêu cầu của Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kết hợp vào các đợt phát động và tổng kết thi đua đầu năm và cuối năm; tuyên truyền trên các ấn phẩm, bản tin, subsite của đơn vị.

5. Đối với các đoàn thể: xây dựng kế hoạch, hướng dẫn lồng ghép những nội dung nêu trên vào sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; tuyên truyền trên subsite của các đoàn thể; lồng ghép với sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể thao. 

6. Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo đơn vị và các đoàn thể lựa chọn những vấn đề hạn chế, tồn tại có liên quan đến nội dung của chuyên đề để tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/06/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước", các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào của Ngành Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường và đơn vị.

III. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền về nội dung chuyên đề cần gắn với đại hội Đảng các cấp, với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2015 (Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng, 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước...); gắn với các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ của Ngành Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường và đơn vị.

2. Sau sinh hoạt chi bộ và các đoàn thể, các đảng viên, đoàn viên, hội viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, trước hết là những người thân, những người xung quanh mình về những nội dung chuyên đề, vận động mọi người thực hiện tốt các nội dung đó.

3. Ban Biên tập website Trường tiếp tục tuyên truyền trên các chuyên trang, chuyên mục, tập trung vào những nội dung thiết thực gắn với cơ sở, chú ý gắn với biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

4. Cấp ủy các cấp tổ chức tuyên truyền miệng thông qua hệ thống báo cáo viên và tuyên truyền viên, tăng cường giới thiệu về nội dung chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết, nghe nói chuyện thời sự. Tại các hội nghị, chú ý giới thiệu và liên hệ gắn bó với nội dung của chuyên đề.

IV. THỜI GIAN VÀ TÀI LIỆU

1. Thời gian: Việc học tập chuyên đề xong trước tháng 05 năm 2015.

2. Tài liệu: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh" phục vụ việc học tập chuyên đề năm 2015 do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành.

3. Văn phòng Đảng ủy liên hệ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để đặt mua tài liệu và cấp phát cho các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường chỉ đạo việc tổ chức học tập, nghiên cứu và công tác tuyên truyền trong toàn Đảng bộ cho phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của Nhà trường và các đơn vị.

2. Cấp ủy các cấp chịu trách nhiệm triển khai học tập, nghiên cứu tại đơn vị, báo cáo kết quả học tập với Ban Thường vụ Đảng ủy Trường để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

3. Ban Biên tập website Trường xây dựng kế hoạch tuyên truyền về nội dung của chuyên đề, cách thức tổ chức và kết quả thực hiện; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về "người tốt", "việc tốt", các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.

 

 

Nơi nhận:                                                            T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Tỉnh uỷ Nghệ An,                                                             BÍ THƯ

   - Đảng ủy, Ban Giám hiệu,

   - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ,                                                         

   - Các ban của Đảng uỷ,

   - Các đơn vị, các đoàn thể,

   - Lưu Văn phòng Đảng ủy.                                       Đinh Xuân Khoa