STT Ngày thi Ca thi Họ và tên Địa điểm coi thi
1 2/14/2017 3 Nguyễn Bùi Hậu Khoa Ngoại ngữ
2 2/14/2017 3 Lê Quốc Anh Khoa Ngoại ngữ
3 2/14/2017 4 Nguyễn Bùi Hậu Khoa Ngoại ngữ
4 2/14/2017 4 Lê Quốc Anh Khoa Ngoại ngữ
5 2/16/2017 3 Phạm Trà My Khoa Chính trị
6 2/16/2017 3 Võ Đức Quang Khoa Chính trị
7 2/16/2017 4 Phạm Trà My Khoa Chính trị
8 2/16/2017 4 Võ Đức Quang Khoa Chính trị
9 2/20/2017 1 Nguyễn Bùi Hậu Khoa Kinh tế
10 2/20/2017 1 Võ Đức Quang Khoa Sinh học
11 2/20/2017 2 Nguyễn Bùi Hậu Khoa Sinh học
12 2/20/2017 2 Võ Đức Quang Khoa Sinh học
13 2/22/2017 1 Lê Quốc Anh Khoa Luật
14 2/22/2017 2 Lê Quốc Anh Khoa Kinh tế
15 2/22/2017 2 Hồ Thị Huyền Thương Khoa Kinh tế
16 2/26/2017 1 Võ Đức Quang Khoa Luật
17 2/26/2017 1 Lê Quốc Anh Khoa Luật
18 2/26/2017 2 Võ Đức Quang Khoa Ngữ văn
19 2/26/2017 2 Lê Quốc Anh Khoa Ngữ văn
20 2/26/2017 3 Võ Đức Quang Khoa Địa lý
21 2/26/2017 3 Lê Quốc Anh Khoa Địa lý
ģH��H��[