Căn cứ Quyết định số 428/QĐ-ĐHV ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Vinh. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Khoa, Khoa Công nghệ thông tin phân công nhiệm vụ chi tiết cho từng cán bộ trong Khoa, áp dụng từ ngày 18/05/2016 như sau:

 

Phân công nhiệm vụ khoa Công nghệ thông tin