KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tên giao dịch quốc tế: Faculty of Information Technology

     A. Chức năng

Khoa Công nghệ Thông tin có chức năng đào tạo Đại học và trên đại học (bậc cao học Thạc sỹ); Đào tạo và cấp chứng chỉ các chương trình ngắn hạn về Tin học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ liên quan đến máy tính và công nghệ thông tin. 

     B. Nhiệm vụ

     1. Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ Đại học, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có kiến thức và năng lực trình độ đại học theo các hình thức chính quy, vừa làm vừa học và liên thông, bao gồm các ngành: Sư phạm Tin học (Cử nhân Sư phạm Tin học), Khoa học máy tính (Cử nhân Khoa học máy tính), Công nghệ Thông tin (Kỹ sư Công nghệ Thông tin), Toán ứng dụng (Cử nhân Toán-Tin ứng dụng);  Đào tạo trên đại học (cao học Thạc sỹ ngành Công nghệ Thông tin).

     2. Giảng dạy Tin học cơ sở cho sinh viên tất cả các ngành đào tạo Đại học và tham gia giảng dạy tin học cho trường THPT chuyên, trường Sư phạm thực hành của trường Đại học Vinh.

     3. Đào tạo ngắn hạn để cấp chứng chỉ các chương trình bồi dưỡng về Tin học cho cán bộ và sinh viên.

     4. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực Máy tính, Tin học, Công nghệ Thông tin và Bảo đảm Toán học cho máy tính.

     5. Liên kết với các trường Đại học, các viện nghiên cứu, các công ty về CNTT để đào tạo nguồn nhân lực CNTT đáp ứng nhu cầu xã hội.

     6. Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn và ngoại ngữ cho cán bộ để nâng cao trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ giảng dạy của Khoa CNTT.

     7. Tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho mọi thành viên trong đơn vị; Quản lý cán bộ và sinh viên thuộc các chuyên ngành do Khoa phụ trách.

      8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.