Bộ môn Kỹ thuật máy tính

Hoàng Hữu Việt
Nguyễn Quang Ninh
Đặng Hồng Lĩnh
Lê Văn Thành
Nguyễn Thị Uyên