Chi ủy

Phan Lê Na
Vũ Chí Cường
Hoàng Hữu Việt
Lê Văn Tấn