Microsoft công bố ngôn ngữ lập trình C# vào tháng 7 năm 2000. Ngônngữ lập trình C# hay C# là giai đoạn phát triển tiếp theo của các ngôn ngữ lập trình C và C++. Mục đích của C# là cung cấp một ngôn ngữ lập trình đơn giản nhưng hiện đại để phát triển nhanh các ứng dụng chạy trên nền tảng công nghệ. NET (.NET Framework). C# kế thừa các đặc điểm tốt nhất của các ngôn ngữ lập trình C, C++, Java và được bổ sung thêm các đặc điểm mới để tạo thành một ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ với các đặc trưng cơ bản gồm: ngôn ngữ lập trình đơn giản, ngôn ngữ lập trình hiện đại, ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, ngôn ngữ lập trình trực quan và ngôn ngữ lập trình hướng sự kiện. Ngoài ra C# kế thừa tính đơn giản của ngôn ngữ lập trình Visual Basic và sức mạnh lập trình hướng đối tượng của C++ để tạo thành một công cụ hiệu quả trong lập trình, gỡ rối, phát triển và bảo trì các ứng dụng thương mại. Giáo trình này nhằm mục đích trang bị cho người học kiến thức và kỹ thuật cơ bản về lập trình ứng dụng cơ sở dữ liệu với ngôn ngữ lập trình C# trong môi trường Visual Studio.NET.

 

 

 

Kiến thức trình bày trong giáo trình là cơ sở để người học mở rộng và đi sâu vào lập trình ứng dụng cơ sở dữ liệu dựa trên công nghệ .NET. Nội dung của giáo trình được trình bày trong 7 chương và 2 phụ lục như sau:

• Chương 1: Môi trường lập trình C#

Giới thiệu tổng quan về môi trường phát triển ứng dụng của ngôn ngữ lập trình C# làm cơ sở cho việc xây dựng và phát triển các ứng dụng.

• Chương 2: Lập trình hướng đối tượng

Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng (object-oriented programming) trong ngôn ngữ lập trình C# bao gồm tạo ứng dụng kiểu consoleapplication, xây dựng lớp ( class), tính kế thừa (inheritance) và tính đa hình (polymorphism).

•Chương 3: Các điều khiển cơ bản

Giới thiệu về các điều khiển cơ bản của ngôn ngữ lập trình C# bao gồm lập trình với các điều khiển Form, Label, TextBox, Button, GroupBox, Panel, CheckBox, RadioButton và PictureBox. Ngoài ra xử lý các sựkiện (events) được sinh ra bởi con chuột và bàn phím cũng được trình bày trong chương này.

• Chương 4: Các điều khiển nâng cao

Giới thiệu về các điều khiển nâng cao của ngôn ngữ lập trình C# bao gồm lập trình với các điều khiển ListBox, CheckedListBox, ComboBox,Menu, ToolBar, TreeView, ListView và TabControl.

• Chương 5: Xử lý lỗi ngoại lệ

Giới thiệu về các kỹ thuật xử lý ngoại lệ (exception handling) trong ngôn ngữ lập trình C# bao gồm thủ tục xử lý lỗi ngoại lệ, các thuộctính cơ bản của đối tượng lớp Exception để xử lý lỗi ngoại lệ và phương pháp định nghĩa lớp xử lý lỗi ngoại lệ.

• Chương 6: Lập trình ADO.NET

Giới thiệu về lập trình ứng dụng cơ sở dữ liệu với ADO.NET (ActiveXData Objects) trong ngôn ngữ lập trình C#. Nội dung chính bao gồmtrình bày về ADO.NET, kỹ thuật kết nối với cơ sở dữ liệu, kỹ thuật truy vấn và cập nhật dữ liệu dùng lớp Command thông qua tập lệnh SQL (Structured Query Language) và thủ tục (stored procedure) của cơ sởdữ liệu, kỹ thuật truy vấn và cập nhật dữ liệu dùng lớp DataAdapter vàlớp CommandBuilder.

• Chương 7: Lập trình LINQ

Giới thiệu về các phương pháp lập trình ứng dụng cơ sở dữ liệu với ngôn ngữ truy vấn tích hợp LINQ (Language Integrated Query) trong ngôn ngữ lập trình C# bao gồm lập trình LINQ to Objects, LINQ toSQL và LINQ to Entities.

• Phụ lục A: Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc SQL

Giới thiệu tóm tắt về tập lệnh của ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc SQL bao gồm các lệnh làm việc với bản ghi như truy vấn, cập nhật và xóa dữ liệu và các lệnh làm việc với cấu trúc bảng như tạo, sửa và xóa cấu trúc bảng dữ liệu.

• Phụ lục B: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQ L Server

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SQL Server 2012 Express bao gồm cách cài đặt phần mềm, cách quản trị và bảo mật cơ sở dữ liệu bằng SQLServer Management Studio và phương pháp lập trình với cơ dữ liệu bằng ngôn ngữ T-SQL (Transact-SQL).

Nội dung của giáo trình phù hợp với người học đã biết cơ bản về ngôn ngữ lập trình C, đặc biệt với người học có kiến thức cơ bản về lập trình hướng đối tượng trong C++, Java và cơ sở dữ liệu.

Trong quá trình biên soạn, tác giả đã nhận được sự cổ vũ tinh thần và đóng góp của rất nhiều đồng nghiệp. Tác giả trân trọng cảm ơn và mong muốn nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp của đồng nghiệp và bạn đọc để tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng của giáo trình Lập trình C# cho ứng dụng cơ sở dữ liệu.

                                                                                                              Nghệ An, 3/2015 

                                                                                                                                 HOÀNG HỮU VIỆT